Allmänna villkor

Uppdaterad 2017-10-06

Senaste versionen av dessa villkor finner ni på https://wpkonsulterna.se/allmanna-villkor.

1. Allmänt

WPK Sweden AB (556946-8167), nedan kallad WP Konsulterna. Kunden accepterar vid ingående av avtal att samtliga affärsvillkor följs.

2. Användning

Det är kundens ansvar att se till att material som ligger på WP Konsulterna servrar eller egen server hostad av WP Konsulterna följer svensk och europeisk lagstiftning, exempelvis upphovsrätten samt icke kränkande mot tredje parts rättigheter. Det är härmed inte tillåtet att ha rasistiskt, pedofilt eller annat olagligt material på dessa servrar. Det är också förbjudet att ha erotiskt, pornografiskt eller annat stötande material. WP Konsulterna förbehåller sig rätten att utan förvarning stänga av en sida eller kund som bryter mot ovanstående.

3. Priser

Prisändringar kan endast träda i kraft vid nästa avtalsperiod. Eventuella prishöjningar skall meddelas minst 1 månad innan ny avtalsperiod inträder. Prissänkningar behöver inte meddelas i förväg. Vid prishöjning har kunden rätt att skriftligen säga upp avtalet senast 5 arbetsdagar innan den nya avtalsperioden träder i kraft. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

WP Konsulterna tar ut en avgift på 425 kr exklusive moms per påbörjad halvtimme för extra arbete som inte ingår i den beställda tjänsten eller om problem uppstår med den beställda tjänsten som beror på kunden själv, om det inte avtalats om annat.

WP Konsulterna erbjuder sina tjänster baserat på tid och material eller som ett fast pris. En offert / estimat som inte definierats som ett fast pris är därför inte bindande för WP Konsulterna utan är att ses som en uppskattning som kan användas av kunden för budgetändamål.

Fast pris är baserat på information från kunden och grundar sig på en initial analys som är baserad på att det inte finns några dolda eller okända funktioner eller kombinationer av funktioner som inte nämns i den inledande analysen. Om den tillhandahållna informationen är ofullständig eller ändras av kunden, och vilket resulterar i mer arbete än väntat, kommer WP Konsulterna utföra rimligt ytterligare arbete för normal timtaxa och leveransdatum förlängs med de ytterligare dagar som krävs.

Offerter är exklusive moms och är giltiga i två månader från dagen för offerten om inte annat är definierat.

4. Ansvar

WP Konsulterna ansvarar inte för förlorad data på egna eller kunders servrar till följd av systemfel, strömavbrott, force majeure eller liknande. Kunden själv bär ansvar för att ha säkerhetskopia av sitt material från sin hemsida eller server. WP Konsulterna ersätter inte ekonomiskt avbrott eller förlorad data på grund av fördröjningar, systemfel, ofullkomligheter, avbrott, strömavbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet force majeure eller liknande omständigheter eller händelser.

WP Konsulterna ansvarar inte för indirekt förlust såsom förlorad vinst, produktionsinskränkning, utrustningskostnad eller liknande kostnader eller förluster såsom kostnader eller förluster för tredje part. I den mån WP Konsulterna är ansvarig mot kunden kan WP Konsulternas maximala ansvar inte överstiga det av WP Konsulterna fakturerat belopp till kunden.

I det fall att kunden medvetet eller omedvetet utsätter WP Konsulterna system, servrar eller WP Konsulterna övriga kunder för risker, hög belastning eller annat äger WP Konsulterna rätten att stänga ner kundens tjänster till dess att problemet har tagits hand om.

Kunden ansvarar ensamt för att tillse att WP Konsulterna har tillgång till en uppdaterad lista med telefonnummer, post-, mejl- samt besöksadress där kunden kan nås.

5. Test och godkännande

Utveckling och konsulttjänster kan levereras allt på en gång eller i moduler eller block. Det är kundens ansvar att testa denna leverans och ge WP Konsulterna en testrapport per leverans / delleverans.

En leverans / delleverans anses accepterad av kunden om testrapporten inte pekar på viktiga, olösta defekter i operativt bruk, eller om det har gått mer än 15 dagar efter leveransdatum utan att WP Konsulterna har fått en testrapport. Viktiga defekter definieras som defekter som gör lösningen oanvändbar och utan möjlighet att kringgå detta.

6. Äganderätt

Produkter som kund använder genom avtal med WP Konsulterna skall anses vara WP Konsulterna egendom om det inte handlar om ett köp av produkten eller om annat anges i separat avtal.

7. Fakturering och betalning

Vid utebliven betalning kan även WP Konsulterna upphöra leverera tjänster som den uteblivna betalningen avser, dock senast 3 arbetsdagar efter förfallodatum, till dess att betalning sker.

Fakturering sker baserat på tid och kostnader direkt knutna till projektet, inklusive kostnader, resor och uppehälle. Kostnaderna måste först godkännas av kund och fakturerings sker månadsvis. Statliga skatter och avgifter, som WP Konsulterna är skyldig att betala i förhållande till projekten ersätts av kunden.

Om inte annat avtalats skriftligen, skall betalning erläggas 14 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras 8% per månad enligt räntelagen.

Utebliven betalning anses vara ett väsentligt brott enligt definitionen i avsnittet “9. BROTT”.

8. Användning av underleverantörer

För att på bästa möjliga sätt tillgodose och lösa kundens behov så har WP Konsulterna rätt att använda underkonsulter. WP Konsulterna är ansvarig för att allt arbete som utförs av dessa leverantörer sker i enlighet med huvudavtalet.

9. Sekretess

WP Konsulterna åtar sig att varken direkt eller indirekt avslöja konfidentiell information som erhållits från kunden till en tredje part utan kundens uttryckliga skriftliga medgivande.

WP Konsulterna åtar sig vidare att vidta rimliga åtgärder för att skydda den information som mottagits och inte kopiera, reproducera eller på annat sätt återge informationen utan kundens skriftliga medgivande, antingen helt eller delvis.

Trots föregående har WP Konsulterna rätt att, utan skyldighet att röja eller använda information som mottagits i enlighet med detta avtal,

  1. om informationen är eller senare blir allmänt kända och allmänt tillgängliga, förutsatt att detta inte har hänt genom röjande eller användning av information i strid med avtalet
  2. om informationen är eller blir känd för WP Konsulterna genom en källa som inte omfattas av tystnadsplikt om sådan information,
  3. om utlämnande av information som krävs enligt lag, domstolsbeslut eller föreläggande som utfärdats av offentliga myndigheter,
  4. om WP Konsulterna redan innan mottagandet var i besittning av den mottagna informationen eller delar därav.

10. Uppsägning av avtal

Uppsägningstid för kunden är 1 månad. Detta betyder att kunden måste säga upp avtalet 1 månad innan avtalstiden går ut, annars träder en ny avtalsperiod i kraft med samma villkor som under den tidigare avtalsperioden. Sådan uppsägning skall ske skriftligen med brev eller e-post till WP Konsulterna.

WP Konsulterna kan med 1 månads skriftlig varsel säga upp ett avtal utan att behöva ange något skäl. Ett eventuellt resterande belopp av en förutbetald avgift kommer därmed att bli återbetald. Dock kan WP Konsulterna vid brott mot de allmänna villkoren och/eller andra specifika avtal upphäva det ingådda avtalet utan uppsägning. Vid sådant tillfälle är WP Konsulterna inte skyldiga att betala tillbaka ett eventuellt resterande belopp.

 

11. Överträdelse

Om en av parterna inte uppfyller sina skyldigheter enligt detta avtal eller går i konkurs, likvidation eller inleder ackordförhandling, så har den andra parten rätt att säga upp avtalet. Dock bör den andra parten meddelas skriftligen med en begäran om rättelse av dessa överträdelser inom en rimlig tid med hänseende till dess omständigheter.

12. Force majeure

Vid force majeure, som förhindrar överensstämmelse med detta avtal kommer skyldigheter för båda parter upphöra så länge force majeure är i kraft. Force majeure definieras som händelser som inträffar efter det att avtalet och att den berörda parten kunde eller borde inte ha förutsett eller inte kunde förhindra. Den part som vill åberopa force majeure ska underrätta den andra parten skriftligen så snart som en force majeure är etablerad.

Om force majeure är av sådan art eller har en sådan effekt att avtalets definitiva uppfyllelse bedöms omöjlig, är båda parter rätt till säga upp avtalet utan möjlighet till krav mot den andra parten.

13. Tvist

Eventuella tvister angående detta avtal eller omständigheter som följer av avtalet skall främst försöka lösas genom förhandling. Om detta inte leder till resultat skall det avgöras enligt svensk lag, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.